Instituut

Eesti Montessori Instituut on pühendunud autentse Montessori hariduse edendamisele Eestis. Soovime, et igal lapsel oleks elus õpetaja, kes lähtub just tema vajadustest ning toetab teda tema ainuomasel arenguteel. Selleks koolitame, toetame ja nõustame nii praeguseid kui ka tulevasi Montessori juhendajaid ning teisi huvilisi.

Instituudi juhatusse kuuluvad AMI 3–6 vanuserühma koolituse läbinud Montessori juhendajad Ruth Maria Roosi-Ott ja Kerli-Kristi Allikvee.
Projektijuhina viib erinevaid tegevusi ellu Jaanika Müürsepp.

Rohkem infot saab meilitsi info@mariamontessori.ee.

Eesti Montessori Instituut järgib oma tegevuses vabaühenduste eetikakoodeksi.

Tegevusalad:

 • AMI juhendajakoolitusest huvitatute nõustamine
 • AMI juhendajakoolituse korraldamine
 • pedagoogika-alane nõustamine
 • koolituste ja seminaride pakkumine Montessori juhendajatele, lasteaedadele, ülikoolidele jne
 • keelevahendite väljatöötamine 
 • terminisõnastiku haldamine
 • artiklite kirjutamine
 • raamatute tõlkimine/kirjutamine/kirjastamine
 • ülikoolide lõputööde kaasjuhendamine/konsulteerimine
 • vestlusõhtute jt sotsiaalsete ürituste korraldamine juhendajatele

Eesmärgid:

 • Montessori juhendajate toetamine ja koolitamine, õpetajahariduse populariseerimine
 • Montessori ekspertteadmise koondamine 
 • kvaliteetse Montessori hariduse edendamine Eestis
 • kvaliteetse Montessori kirjanduse levitamine Eestis
 • sidus Montessori juhendajate kogukond
 • üksteist toetav koostöö Montessori organisatsioonide vahel Eestis ja mujal

Põhikiri

1. Eesti Montessori Instituut asub Harku vallas, MTÜ eesmärk on Montessori hariduse arendamine Eestis, sealhulgas:

1.1 Montessori juhendajate toetamine ja koolitamine, õpetajahariduse populariseerimine;
1.2 Montessori ekspertteadmise koondamine;
1.3 kvaliteetse Montessori hariduse edendamine Eestis;
1.4 kvaliteetse Montessori kirjanduse levitamine Eestis;
1.5 Montessori juhendajate kogukonna sidumine;
1.6 koostöö Montessori organisatsioonidega vahel Eestis ja mujal.

2. Eesmärkide saavutamiseks viiakse läbi juhatuse poolt valitud tegevusi, sealhulgas:

2.1 Association Montessori Internationale (AMI) koolituste korraldamine;
2.2 koolituste ja seminaride pakkumine Montessori juhendajatele, lasteaedadele, ülikoolidele jt;
2.3 Montessori keelekomisjoni korraldamine, sh terminisõnastiku haldamine;
2.4 Montessori-alase kirjanduse tõlkimine, kirjutamine ja kirjastamine;
2.5 sotsiaalsete ürituste korraldamine Montessori juhendajatele.

3. Liikmeks võib olla igaüks, kuni ta lööb kaasa eesmärgi saavutamisel. 

4. Liikme muud õigused ja kohustused kehtestab üldkoosolek.

5. Liikme vastuvõtmise ja väljaarvamise korraldab juhatus.

6. Üldkoosolek kutsutakse kokku e-posti teel ja otsustusvõime ei sõltu osalejate arvust. 

7. Juhatusse valitakse üks kuni kolm liiget viieks aastaks.

8. Lõpetamisel antakse vara tulumaksusoodustusega või avaõiguslikule organisatsioonile.

Majandusaasta aruanded